Zo veel mogelijk mensen moeten meedoen

navigation_sitewide_header

Lees voor
  1. Stuur door
Stuur door

Zo veel mogelijk mensen moeten meedoen

Meer mensen laten meedoen in de samenleving, door hun zelfredzaamheid te vergroten en de sociale samenhang te versterken. Wie kan werken, moet werken of naar school. Wie geen betaald werk kan krijgen of aan kan, gaat vrijwillig aan de slag. En wie hulp nodig heeft, krijgt hulp. Maar moet dat wat hij of zij nog wel kan, zo veel mogelijk zelf doen.

Dat is voor de gemeente de komende jaren het doel op sociaal-maatschappelijk gebied. In het meerjaren Wmo beleidsplan ‘Samen actief in Spijkenisse’ staat welke ondersteuning de gemeente en andere partijen hierbij kunnen bieden.

Meerjarenbeleidsplan Wmo

Het beleidsplan vloeit voort uit de vele veranderingen op sociaal-maatschappelijk gebied. Deze veranderingen zijn het gevolg van de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De landelijke overheid legt met de Wmo veel verantwoordelijkheden bij de burgers zelf neer. Als mensen ondersteuning nodig hebben, moeten ze dat dus in eerste instantie in hun eigen omgeving proberen te vinden. Pas als dat niet lukt of als die ondersteuning te weinig soelaas biedt, kunnen zij een beroep doen op de (lokale) overheid.

Meer sociale samenhang

Dat is ook de reden waarom het gemeentelijk beleid gericht is op bijvoorbeeld het versterken van de sociale samenhang in buurten. Want zonder samenhang komt er van die onderlinge hulp niet veel terecht. Daarom blijft de gemeente, samen met andere partijen als woningcorporaties, werken aan het verbeteren van de kwaliteit van woningen en de woonomgeving. Bijvoorbeeld door voorzieningen te maken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Of door de openbare ruimte te verfraaien en veiliger te maken. De gemeente gebruikt hiervoor de resultaten van de jaarlijkse leefbaarheidsmonitor. Dit is een grote enquête waarin bewoners de leefbaarheid in hun wijk een cijfer geven. Zij kunnen ook aangeven wat er anders of beter kan.

Vrijwilligers en mantelzorgers

Maar leefbaarheid en samenhang ontstaan niet alleen door stenen te stapelen. Ook ‘zachtere’ maatregelen zijn van belang, zoals het ondersteunen en werven van vrijwilligers en mantelzorgers. Zij zijn erg belangrijk voor het woon- en leefklimaat. De gemeente heeft het ondersteuningsaanbod voor vrijwilligers en mantelzorgers verder ontwikkeld.

Ook geeft de gemeente meer informatie over vrijwilligerswerk, en stemt de vraag naar en het aanbod van vrijwilligerswerk op elkaar af. Door elke jaar een vrijwilligersdag te organiseren en vrijwilligersprijzen uit te reiken, laat de gemeente zien hoe belangrijk vrijwilligerswerk is voor de sociale samenhang in de stad.

De komende jaren wil de gemeente meer mantelzorgers bereiken en voorkomen dat zij overbelast raken. De gemeente zorgt daarom voor vervangers, de zogenaamde respijtzorgers.

De gemeente blijft mantelzorgers met advies en informatie ondersteunen. Daarnaast zorgen de Stichting Welzijn Ouderen en MEE Zuid-Hollandse Eilanden, mede dankzij subsidie van de gemeente, voor hulp en ondersteuning aan mantelzorgers.

Huiselijk geweld

Bijzondere aandacht in het Wmo beleidsplan 'Samen actief in Spijkenisse' krijgt de bestrijding van huiselijk geweld. De gemeente wil huiselijk geweld vroegtijdiger signaleren en op een effectieve manier snel ingrijpen. Hiervoor werken hulpverleners, GGD, politie en gemeente samen.

Het Wmo-beleid van Spijkenisse is niet alleen gericht op mantelzorg, vrijwilligerswerk en huiselijk geweld. Ook het verstrekken van huishoudelijke hulp en hulpmiddelen, de ondersteuning van kinderen en jongeren en de opvang van daklozen vallen er onder.

Verder is de Wmo verbonden met andere wet- en regelgeving met als doel meer inwoners uit Spijkenisse te helpen mee te doen in de samenleving en (meer) zelfredzaam te worden, door werk, onderwijs, schuldbemiddeling, maatschappelijke ondersteuning en inburgering.